سفر کردم که از عشقت جدا شم دلم میخواست دیگه عاشق نباشم
ولی عشق تو برمن مونده ای و ای د ل دیو و نمو سو زو نده ای وای
دل دیو و نمو سو زو نده ای وای
هنوزم عاشقم . د نیا یه دردم مثل پرو ا نه ها د ورت میگردم
سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیشه
اخه عشق یک عاشق با ندیدن کم نمیشه
غم دور از تو موندن یک بی بالو پرم کرد
نرفت از یاده من عشق سفر عاشقترم کرد
هنوز پیش مرگتم من . بمیرم تا نمیری
خوشم با خاطراتم اینو از من نگیری
دلم از ابر و بارون بجز اسم تونشنید
تومهتابه شبونه فقط چشمام تو رو دید
نشو با من غریبه مثل نا مهر بو نا
بلا گرد و نه چشمات زمینو اسمو نها
میخوام برگردم اما میترسم میترسم بگی حرفی نداری
بگی عشقی نمونده میترسم بری تنهام بزاری
هنوز پیش مرگتم من . بمیرم تا نمیری
خوشم با خاطراتم اینو از من نگیری
تو رو د یدم تو بارون دل دریا تو بودی
تو مو ج سبزه سبزه تن صحرا تو بودی
مگه میشه ندیدت تو مهتابه شبونه
مگه میشه نخوندت تو شعره عاشقونه
میخوام برگردم اما میترسم میترسم بگی حرفی نداری
بگی عشقی نمونده میترسم بری تنهام بزاری
هنوز پیش مرگتم من . بمیرم تا نمیری
خوشم با خاطراتم اینو از من نگیری
هنوز پیش مرگتم من . بمیرم تا نمیری
خوشم با خاطراتم اینو از من نگیری