• بیا که بی تو جهان را خراب خواهم کردجهان ومردم ان را جواب خواهم کرداگر یقین شودم بعد مرگ دیدن تو

  •  

  • برای مردن بی اشک شتاب خواهم کرد هزار بار اگر بعد مرگ زنده شوم قسم به عشق ترا انتخاب خواهم کرد

  • همیشه ناز تو را می کشم و نازت رامیان مردمک دیده قاب خواهم کردحساب محنت شبهای هجررا با دلبه یک

  •  

  • نظاره تو بیحساب خواهم کردشکوه خاطره های بلند عشقت رابه ((اشک))دیده نوشته کتاب خواهم کرد.