يادمان باشد...

                                    يادمان باشد از امروز خطايی نکنيم

                                             گر که در خود شکستيم صدايی نکنيم

                                            يادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد

                                            طلب عشق ز هر بی سرو پايی نکنيم