سيب سرخي را به من بخشيد و رفت

ساقه سبز دلم را چيد و رفت

 عاشقيهاي مرا باور نکرد

 عاقبت بر عشق من خنديد و رفت

چشم از من کند و دل از من بريد

حال بيمار مرا فهميد و رفت