بخاطر دلم شده يه شب بيا به بخوابم
براي لحظه اي شده بيا بمون كنارم
نكونه يه روز بري سفر بري يه روزي بي خبر
دلم مي گيره نازنين بيا منو با خود ببر
هرچي بخواي همون ميشم
برات ميمونم هميشه
اگه بگي دوستم داري
هرچي بخواي همون ميشه
هرچي بخواي همون ميشم
برات ميمونم هميشه
اگه بگي دوستم داري
هرچي بخواي همون ميشه
بخاطر تو از خودم از همه د نيا ميگذرم
د نيا چيه به خاطرت از دل و جونم ميگذرم
هر چي كه عشق ما نگاه نصار چشمات ميكنم
گلاي د نيا رو همه نصار دستات ميكنم
هرچي بخواي همون ميشم
برات ميمونم هميشه
اگه بگي دوستم داري
هرچي بخواي همون ميشه
هرچي بخواي همون ميشم
برات ميمونم هميشه
اگه بگي دوستم داري
هرچي بخواي همون ميشه
ستاره هاي اسمون كمنه بريزم رو سرت
عطر يه د نيا گل سرخ ميگيرم از عطر تنت
خورشيدوماه و ميگيرم از اسمون اون چشات
د نيا رو اتيش ميزنم با حرم داغ نفسات
با حرم داغ نفسات
هرچي بخواي همون ميشم
برات ميمونم هميشه
اگه بگي دوستم داري
هرچي بخواي همون ميشه
هرچي بخواي همون ميشم
برات ميمونم هميشه
اگه بگي دوستم داري
هرچي بخواي همون ميشه
هرچي بخواي همون ميشم
برات ميمونم هميشه
اگه بگي دوستم داري
هرچي بخواي همون ميشه
هرچي بخواي همون ميشم
برات ميمونم هميشه

بخاطر من ليلا فروهر