من پدر و پدربزرگ خودم هستم !!!!!!

پزشك قانوني به بيمارستان دولتي سركي كشيد و مردي را ديد كه به نظرش باهوش مي امد
و او را صدا كرد و با كمال مهربوني از پرسيد : مي بخشيد اقا شما را به جه علت به بيمارستان اورده اند
مرد در جواب گفت :
آقاي دكتر بنده زني گرفتم كه دختري 18 ساله داشت .روزي پدرم از اين دختر
خوششش آمد واو را گرفت واز آن روز به بعد زن من مادر زن پدرشوهرش شد.
و چندي بعد دخترزن من كه زن پدرم بود پسري زاييد كه نامش را چنگيز گزاشتند
چنگيز برادر من شد ,زيرا پسر پدرم بود .اما در همان حال چنگيز نوه زنم بود
و از اين قرار نوه من هم مي شد . ومن پدر بزرگ برادر ناتني خودشده بودم

چندي بعد زن من پسري زاييد واز ان روز زن پدرم خواهر ناتني پسرم وحتي
مادر بزرگ او شد .در صورتي كه پسرم برادر مادر بزرگ خود وحتي نوه او بود
از طرفي چون مادر فعلي من يعني دخترزنم خواهرپسرم مي شد بنده ظاهرا
خوارزاده پسرم شده ام .ضمنا من پدر وپدربزرگ خود هستم پس پدر من
هم برادرمن است وهم نوهام!!!

حالا آقاي دكتر اگر شما هم به چنين مصيبتي گرفتار مي شديد ايا كارتان به تيمارستان نمي كشيد