چه راه دور !

چه راه دور بی پایان !

چه پای لنگ !

    نفس با خستگی در جنگ

              من با خویش

                      پا با سنگ !

               چه راه دور

               چه پای لنگ !

                                                    احمد شاملو

                                                   ققنوس در باران

 روز مرگ من ، شادی بزرگ تری از روز میلادم برایشان به ارمغان خواهد آورد ...

می دانم

اندوه مرگ من کسی را درهم نخواهد شکست

و باور دارم که روز مرگ من ، شادی بزرگ تری از روز میلادم

برایشان به ارمغان خواهد آورد ...