سلام به دوست عزيزم سرو ناز

پاکش کردم

چرا ميزنی

بچه که زدن نداره

با من تماس بگير