چشمهاي منتظر به پيچ جاده
دلهره هاي دل پاك و ساده
پنجره باز و غروب پاييز
نم نم بارون تو خيابون خيس
ياد تو از تنگ غروب تو قلب من ميكوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب هميشه باسه من نشوني از تو بوده
برام يه يادگاري ه جز اون چيزي نمونده
چشمهاي منتظر به پيچ جاده
دلهره هاي دل پاك و ساده
پنجره باز و غروب پاييز
نم نم بارون تو خيابون خيس
ياد تو از تنگ غروب تو قلب من ميكوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب هميشه باسه من نشوني از تو بوده
برام يه يادگاري ه جز اون چيزي نمونده
تو ذهن كوچه هاي آشنايي
پر شده از پاييز تن طلايي
تو نيستي و وجودم و گرفته
شاخه خشك پيچك طلايي
ياد تو از تنگ غروب تو قلب من ميكوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب هميشه باسه من نشوني از تو بوده
برام يه يادگاري ه جز اون چيزي نمونده

ياد تو سياوش قميشی