خونه خالی خونه غمگین خونه سوت و کوره بی تو
رنگ خوشبختی عزیزم دیگه از من دوره بی تو
مه گرفته کوچه ها رو اما سایه تو پیداست
می شنوم صدای شب رو میگه اون که رفته اینجاست
تو با شب رفتی و باشب میای از دیار غربت
توی قلب می مونی پرغرور و پر نجابت
تو با شب رفتی و باشب میای از دیار غربت
توی قلب می مونی پرغرور و پر نجابت
حالا دست من تنها شعر دستاتو میخونه
حس خوب با تو بودن تو رگهای من میونه
حالا دست من تنها شعر دستاتو میخونه
حس خوب با تو بودن تو رگهای من میونه
خونه خالی خونه غمگین خونه سوت و کوره بی تو
رنگ خوشبختی عزیزم دیگه از من دوره بی تو
مه گرفته کوچه ها رو اما سایه تو پیداست
می شنوم صدای شب رو میگه اون که رفته اینجاست....

خونه مرجان