زندگی ادامه دارد...حتی وقتی تو نباشی

كسي را كه دوست داري رهايش كن اگر سوي تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول براي تو نبوده (( شكسپير ))

امان از اين شکسپير شيطون!

گروهی که زحمت تفکر رو هرگز به خودشون نمیدهند ، تنها کاری که می کنند ، رام و آرام ، سر سپردن است

شيخی به زنی فاحشه گفتا مستی ؟

هر دم تو به پـــای دگــری پابستی ؟

گفتا شيخا ! هر آنچه گويی هـــستم

آيا تو چنان که می نمايی هسـتی ؟؟

چگونه است ، کسی که آرزوی رسیدن به مقام و جایگاهی را در سر دارد ، در حالیکه شهامت و جسارت داشتنش را ندارد ؟!

اگر پنج دقيقه وقت براي نوشتن داريد آن را صرف تراشيدن مداد خود نكنيد!