سلام

پرونده ايران هم رفت سازمان ملل

همگی آماده جنگ و تحريم و ... باشيد

به نظر شما چيکار بايد کرد؟؟؟

دوستدار شما

مرتضی