دل از عشقش دگر کندم رفتم بار سفر بندم

ولی دیدم بازم مثل همیشه

 نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

خواهم با جفایی خزان سازم بهارش

 خواهم چون نسیمی گریزم از کنارش

اما باز دوباره نمی دونم چی میشه

 نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

 پس از این بی وفایی ها نمی خواهم تو را هرگز

 تو باشو هر چه خواهی کن که من رفتم خداحافظ

 نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه