عسل چشم

بخدا اسيرتم شب تا سحر

يه شب بيا منو به ميخونه ببر

ديگه گذشته از جنون کار دلم

می خوام بگی توای خريدار دلم