هفت پند مولانا
در بخشيدن خطای ديگران مانند شب باش

در فروتنی مانند زمين باش

در مهر و دوستی مانند خورشيد باش

هنگام خشم و غضب مانند کوه باش

در سخاوت و بخشش به ديگران مانند رود باش

در هماهنگی و کمک به ديگران مانند دريا باش

خودت باش همانگونه که مينمائی