مرنجان دلم را که اين مرغ وحشی

ز دامی که برخواست مشکل نشيند