اين سال جديد و اين عيد بزرگ باستانی را به همه دوستان و خانواده محترمشان تبريک می گويم