هفت شهر عشق :                                                      

  عاشقت هستم تو ای معبود من  

  عشق تو  تاری بود  بر   پود  من  

  می پرستم من تو را  ديوانه  وار  

  گرد شمعت جان دهم پروانه وار   

  تو مرا در بی کسی همدم شدی  

  در  شب  تنهاييم  محرم   شدی  

  از تو  روياهای   من  معنا  گرفت  

  در کنارت  قلب  من  ماوا  گرفت   

  از  نگاه   عاشقت   زيبا   شدم  

  سنگ بودم از  تو من ديبا  شدم   

  قامتم در هم شکست از بار غم   

  با تو  پيوستم  دگر  باره  به  هم   

  با تو گشتم هفت شهر عشق را   

  يافتم  من  در  تو  بحر  عشق  را