من از او خاطره دارم

خاطراتي خوب و زيبا

مثل زيبايي رويا

من از او خاطره دارم

خاطراتي خوب و شيرين

مثل زيبايي آغاز

عاشقم عاشقم

من از روز ازل

عاشقم عاشقم

من پا بند عشقش تا ابد

من از او خبر ندارم

اينو من باور ندارم

باور تنهايي موندن

باور تنهايي خوندن

باور بازي رو باختن

يا قمار عشق رو بردن

توي اين ديار غربت

حتي بودن حتي مردن

عاشقم عاشقم

من از روز ازل

عاشقم عاشقم

من پابند عشقش تا ابد

اگه ابره که بارون مي زنه

مي زنه به موج دريا مي زنه

مي زنه به دشت و صحرا مي زنه

دلمه که داره فرياد مي زنه

عاشقم عاشقم

از روز ازل