گل سرخ : عشق آتشين مرا بپذير
غنچه گل : براي نخستين بار قلبم بخاطر تو لرزيد
گل ميخك : قلبم را به تو تقديم مي كنم
گل شقايق : زندگيم فقط بخاطر عشق توست
گل بنفشه : هميشه بياد من باش
گل اطلسي : نمي دانم مرا دوست داري يا نه
گل محمدي : ترا از صميم قلب مي پرستم
گل شب بو : در شب مهتاب رويت را مي بوسم
گل هميشه بهار : عشق تو براي هميشه در قلب من رخنه كرده
گل داودي : از صداي دلپذير تو لذت مي برم
گل اشرفي : اين هديه را از من بپذير
گل اقاقيا سفيد : عشق پاك ، نتيجه ازدواج و خوشبختي
گل ميمون : يك بوسه مي خواهم نه بيشتر
گل يخ : از عشق تو نا اميدم
گل لادن : گاهي از من ياد كن
گل سفيد : مي سوزم و مي سازم
گل مينا : بي وفا به دلداده خود رحم نكردي
گل كامليا : فداكاري در راه عشق خوشبختي مي آورد
گل زرد : از تو بيزارم.
گل نسترن : شهرت را بر عشق رجحان دادي
گل ساعتي : در واپسين دم زندگي ، خوشبختي تو را مي خوهم
گل پژمرده : افسوس كه بهاي عشقت را ناچيز پنداشتم
گل مريم : بپاكدامني تو درود مي فرستم
گل كوكب : چرا بيهوده قلبم را افسرده مي سازي
گل رازقي : شفا و بهبودي ترا آرزو دارم
گل لاله : تو كه دل مرا غم زده مي خواهي ، اين من و اين دل دردمند من
گل سنبل : تو به منزله باغ پر گلي هستي كه دلداگان را از تو نتيجه اي نيست
گل بيدمشك : اگر مي سوزم و خاكستر ميشوم ، گناه از بخت نا مساعد من است ، ترا مي بخشم.
گل رازيانه : هر چند در كنارم نيستي ولي گناهت در تنهايي مونس منست
گل ناز : ناز و دلبري جامه ايست كه بقامت تو دوخته اند
گل ياسمن : دستي استكه دامن دلدار مي گيرد و زباني است كه تمنا مي كند.
گل ياس : از من نخواه كه جز راستي سخن گويم ، من شيفته تو هستم.
گل چاي : بختم بيدار و طالعم ميمون است
گل هرزه : حساس و مو شكافم و بر عشق گذشته حسرت مي خورم
گل حنا : بيشتر از اين ديگر فريب ترا نمي خورم
گل شيپوري : بتو اطمينان ميدهم كه جنجال حسودان در عشق ما اثري نخواهد داشت
گل مرواريد : اين آواز حزين دلداده ايست كه براي آخرين بار سخن ميگويد
گل سوري : عزيزم با من مهربانتر از گذشته باش
گل عباسي : تو مايه اميد و سرچشمه آرزوهاي مني
گل شمعداني : عشق لازمه زندگي ست و بدون عشق نميتوان زنده بود
گل نرگس : خود را اين همه سزاوار عتاب نمي بينم ، دلم از نامهرباني هاي تو بستوه آمده است.