عشق آن است که بلبل با رخ گل می کند

                                       صد جفا از خار میبیند تحمل میکند

                   گه تحمل میکند .گه تکیه بر گل میکند

                                         عاشقی پنهان نماند .عاقبت گل میکند