آنگاه که خاک را به نظر کيميا کنم

آيا بود که گوشه چشمی به خاک کنم؟

الهی:

قبل از دادن قدرت جنبه آن

قبل از دادن ثروت بخشش آن

قبل از دادن مقام مرام آن را به من عطا کن