زندگي

 زمین فوتبال نیست که قبل از اخراج به تو کارت زرد نشان بدهند....

 صفحه کاغذ نیست که هر جا اشتباه کردی، برگردی و خطش بزنی....

 تلویزیون نیست که هر کانالی خوشت بیاد، ببینی یا هر موقع خسته شدی، خاموشش کنی....

 پیراهن یا شلوار نیست که هر رنگی خوشت بیاد بپوشی یا هر موقع خسته شدی، دورش بندازی....

 یک دیوار خالی نیست که عکس هر کس را خواستی، بتوانی رویش بچسبانی....

دفترچه تلفن نیست که اسم هر کس را که خواستی، توش بنویسی....

شاخه گل نیست که اگر چیدی اش، بتوانی یک شاخه دیگر جاش بکاری....

 کاسه چینی نیست که اگر شکستیش، بتوانی بندش بزنی....