روزی که از تو جدا شم

روز مرگ خنده هامه

روز تنهايی دستام

فصل سرد گريه هامه

توی اون کوچه غمگين

جای ژاهای تو مونده

هنوزم اميد مجنون

دست سردت رو پشونده