اشتباهی که همه عمر پشيمانم از آن

اعتماديست که بر مردم دنيا کردم

هر کی به اسم يار اومد

چوبه دار آوردش

هر چی که من کاشته بودم

از ريشه کند و بردش