کاشکه بدونی چشماتو به صدتا رويا نمی دم

يه موج گيسوی تو رو به صدتا دريا نمی دم