دل از من برد و روی از من نهان کرد

خدايا با که اين بازی توان کرد

 الهی دانايی ده در راه نبافتيم

بينايی ده در چاه نيفتيم

بنمای رهی که ره نماينده تويی

بگشای دری که در گشاينده تويی

من دست به هيچ دستگيری ندهم

که ايشان همه فانيند و پاينده تويی

خدايا کمکم کن که بد جوری دلم گرفته