وقتی برای اولین بار صدای خودت را می شنوی، با تعجب می پرسی:«این کیه؟... یعنی این صدای منه؟»... همین موضوع با دیدن عکس و فیلمی از خودت تکرار میشود. خوب است که گاهی کمی از خودمان فاصله بگیریم، آنقدر که بتوانیم مثل یک آدم غریبه به خودمان و رفتارهایمان نگاه کنیم و با همان سخت گیری و ریزبینی که در دیگران و کارهایشان دقت می کنیم، به مرور یک روز از زندگی خودمان بپردازیم. این کمک می کند که دیگران را بیشتر درک کنیم و احتمالا سعی کنیم آدمهای بهتری باشیم.