دستم بگير
دستم را تو بگير
التماس دستم را بپذير
درماني باش پيش ازآني كه بميرم

آوازي باش پرواز اگر نه اي
همدردي باش همراز اگر نه اي
آغازي باش تاپايان نپذيرم

گلداني باش گلزار اگر نه اي
دلبندي باش دلدار اگر نه اي
سبزينه باش با فصل بد و پيرم

ازبوي تو چون پيراهن تو ،
آغشته شد جانم با تن تو
آغوشي باش تابوي تو بگيرم

لبخندي باش درروز وشب من
درهم شكست ازگريه لب من
باراني باش براين تشنه كويرم

آهنگي باش دراين خانه بپيچ
پژواكي باش ازبگذشته كه هيچ ،
آهنگي نيست درنايي كه اسيرم

صدايم کن ..... فرامرز اصلانی