صدايم کن صدايم کن

صدای تو ترانه اس

نفسه های تو در گوشم سرودی عاشقانه اس

اگر از ماندن و بودن بدون عشق دلگيرم

صدايم کن به آوازی که من بی عشق ميميرم

صدايم کن صدايم کن

صدای تو ترانه اس

نفسهای تو در گوشم سرودی عالشقانه اس

اگر از ماندن و بودن بدون عشق دلگيرم

صدايم کن به آوازی که من بی عشق ميميرم