کوه ميزارم رو دوشم

رخت هر جنگو می پوشم

موج رو از دريا ميگيرم

شيره سنگو می دوشم

ميارم ماهو تو خونه

ميگيرم بادو نشونه

همه خاک زمينو

ميشمارم دونه به دونه

اگه چشمات بگن آره هيچکدوم کاری نداره

اگه چشمات بگن آره هيچکدوم کاری نداره

آفتابو ورش ميدارم

واسع چشمات در ميزارم

از چشات آينه ميسازم

باخودم برات ميارم

اگه چشمات بگن آره هيچکدوم کاری نداره

اگه چشمات بگن آره هيچکدوم کاری نداره

کوه رو ميزارم رو دوشم    داريوش