کاشکه از اول من می دونستم

معنی حرفهايی که ميگی نمی دونی

برای قلب ساده خوش باور من

مثل هوسهای جونيم نمی مونی

من دوست دارم عاشقتم

اينجوری آزارم نده

جواب رد به اين قلب گرفتارم نده