چند سال ديگه بايد بشينم
پرپر شدن دلو ببينم
چند سال ديگه توي د نيا
روز ها برند و تو رو نبينند
عمر مونده باقي
مي خوام بشه تلافي
در عالم مستي
در خدمت ساقی
ميگن حال خوشي وقتي كه مستي
ميگن بي خيالشي كي بودي كي هستي
عجب حال خوشي وقتي كه مستي
ميگن بي خيالشي كي بودي كي هستي
چه حال خوشي مستي
نه غم داره نه شكستي
من همسفر دلاي خستم
خاكم كه به زير پات نشستم
رمز راز عشقو خوب مي دونم
من عاشقم و باده به دستم
هر شب تا سحر بيادت هستم
گفتم نكنه باده پرستم
يك شب يا دو شب رو توبه كردم
ديدم نميشه دوباره مستم

چند سال ديگه جهان