از دست همتون ناراحتم

بی معرفتای نامرد

آره با شما هستم با همتون

من ديروز ۲ ساله شدم ولی هيچ کس به من تبريک نگفت

با همتون تا ۱ دقيقه قهرم

همه منو فراموش کردن هيچکس يادش نبود

ای روزگار نامراد