• بگذراز نی
  • من حکایت میکنم
  • و ز جداییها شکایت میکنم
  • نی کجای این نکته ها آموخته
  • نی کجا داند نیستان سوخته
  • بشنو از من بهترین راوی منم
  • راست خواهی هم نی و هم نی زنم
  • نشنو از نی ...نی نوای بی نواست
  • بشنو از دل دل حریم کبریاست
  • نی بسوزد خاک و خاکستر شود
  • دل بسوزد خانه داور شود