مي بوسمت ؛

     و مي روي براي هميشه
    
گم مي شود سخني

                        در لحظه هاي خداحافظي
مي خوابمت ؛
    
روياي من شدي
من مانده ام :
  
در حسرت شبي كه هم آغوش من شدي

می بوسمت ،

می سپارمت بخدا !

آهسته می سپاری :پا را به جاده ها

                        _ گویی تو هم با نگهت ، می شکستی ام ،

                        قلبت شکسته است،از آغاز این سفر ! _

....

آهسته می روی .

آهسته می شوم؛

            آهسته مرگ را ، شایسته می شوم .

             _ آرام ، مرده ام !

                        از روز ابتدا . _

 دنیای مبهمی است

گاهی که دست خدا هر چه را که هست ،

                                                بر یاد می دهد