خنده خنده ميكني، گريه گريه ميكنم بعد از اين مگو كه چيست راز گريه كردنم

هاي هاي گريه ها، شانه هاي خوب تو خنده هاي تلخ من، مثل گريه كردنم 

دست هاي سرد من، دست هاي گرم تو حس حس نكردنم، مثل گريه كردنم

چشم هاي پست من، چشمهاي مست تو پلك هاي خيس من، مثل گريه كردنم

لحظه هاي چشم من، مثل ابر آسمان يا كه ابر آسمان، مثل گريه كردنم

سرد و سرد و سرد و سرد اين نگاه پر ز درد سردتر سكوت من، مثل گريه كردنم

خاطرات كوچكم مثل خواب شب گذشت درد تلخ بي كسي، راز گريه كردنم

بعد از اين نوشته ام روي قلب خسته ام حق من همين غم است، مثل گريه كردنم