عشق زمانی خوبه که با تمام وجود روح و جسم رو به دست وفاداری بسپاريم و با تمام قدرت به جنگ تنهايی بريم و بدونيم واژه عشق يعنی چی؟

عشق رو ميتونيم از يه بچه تازه بدنيا امده ياد بگيريم که چطور به مادر عشق می ورزه و بدونبالش گريه ميکنه وبيتا

عشق رو ميتونيم از مرغ عشق ياد بگيريم که اگه يکيشون بميره اون يکی هم ميميره