هر کودکی که متولد ميشود بيانگر اين است که خداوند هنوز به انسان اميد دارد