اشگ در چشمان من طوفان غم دارد ولی

خنده بر لب ميزنم تا کس نداند راز من