تا حالا چقدر تو رويای خودتون غرق شديد؟؟

امروز بقدری دلم گرفته که ميخواهم به انداره برکه تنهايی خودم گريه کنم