واژه های وارونه...

اینجا سر زمین واژه های وارونه است،جایی که "گنج"،"جنگ"میشود،"درمان"،"نامرد"،و "قهقهه"،"هق هق"،...اما "درد"،همان "درد" است، "دزد" همان "دزد"و "گرگ" همان "گرگ"...
سرزمینی که "من"،"نم" زده است،"یار"،"رای" عوض کرده، "راه" گویی"هار" شده و "روز" به "زور" میگذرد..."آشنا" را جز در "انشا" نمی بینی و چقدر "سرد" است این "درس" زندگی!!!
اینجاست که "مرگ"برایم "گرم" میشود چرا که "درد"همان "درد" است...

/ 1 نظر / 17 بازدید
ذکرا

کسی که غم و اندوهش بسیار شد زیاد استغفار کند. * پیامبراکرم ص*